שאלות נפוצות

אנחנו יודעים שיש לך שאלות בנוגע לסוכנות שלנו. לכן קיבצנו את הנפוצות ביותר מביניהן והשבנו בצורה מפורטת.

כל אדם פרטי רשאי להגיש תביעה קטנה. חברות אינן נכנסות למסגרת הליך זה.

נכון לתאריך 1.1.2018 הסכום המקסימלי אותו ניתן לתבוע בבית משפט לתביעות קטנות הוא 33,500 ש"ח.

בית משפט לתביעות קטנות דן בתביעות כספיות שמגיש אדם פרטי נגד אדם אחר או נגד חברה, לתשלום שאינו עולה על הסכום הקבוע בתקנות , או תביעה להחלפת מוצר, תיקונו או לביטול עסקה בשווי האמור. סכום התביעה שבסמכות בית המשפט לתביעות קטנות, משתנה מעת לעת.

תביעות קטנות מוגשות לבית משפט השלום. ישנן 28 ערכאות כאלו. בנוסף, ישנו בית משפט לעניינים מיוחדים באריאל אשר דן גם הוא בתובענה מסוג זה.

תביעה קטנה מוגשת על פי המקומות המפורטים להלן :
א. מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע (לא התובע).
ב. מקום יצירת ההתחייבות או המקום שנועד לביצועה
ג. מקום המסירה של הנכס.
ד. מקום המעשה/ המחדל שבגינו תובעים
ה. בתביעות שעניין פרסום/סחר ברשת האינטרנט, ניתן להגישן במקום מגוריו/עסקו של התובע או הנתבע

מטרת ההליך בתביעה קטנה היא מציאת הפתרון המהיר והיעיל ביותר עבור שני הצדדים. היות וסדרי הדין הדיוניים אינם חלים במשפט תביעה קטנה, רשאי השופט לחרוג בסמכויות אשר נהוגים במשפטים רגילים. על כן, הדיון הינו קצר וקולע, ולעיתים מתקיים גם בשעות אחר הצהריים.

א. הגשת כתבי התביעה הינה במזכירות בית המשפט, חובה להצטייד בתעודת זהות שלהם. וככל שניתן, גם את מספר תעודת הזהות של הנתבע.
ב. את כתב התביעה וכתב ההגנה יש להגיש מודפסים, אך ניתן לכתוב בכתב יד בתנאי שהינו קריא.
ג. ניתן לכתוב בשפה העברית או הערבית בכתב התביעה בלבד.
ד. יש לציין את מלוא פרטי הנתבע, לרבות: שם פרטי ומשפחה, ת׳׳ז, כתובת מגורים, מספרי טלפון ודוא׳׳ל. אם מדובר בחברה, יש לציין את מספר ח׳׳פ, שם העסק, ורצוי להוסיף את שם בעל העסק.
ה. בעת הגשת התביעה יש לשלם אגרת בית משפט; בתביעה עד 5000₪ תשלום של 50₪, בסכום מעל 5000₪ תשלום של 1% מסכום התביעה. במזכירות ניתן לשלם רק בכרטיס אשראי, לחלופין במזומן בבנק הדואר.
ו. יש לפרט את הנזק בכתב התביעה, או את האי נזק בכתב ההגנה.
ז. חובה לפרט בתמצתיות את המקרה, יש לצרף העתקי מסמכים החשובים לטיעון )חוזה, צילומים, חוות דעת מומחה, קבלות וכדומה(. לתביעות בנושא תאונות דרכים יש לצרף בנוסף לחוות דעת שמאי, גם את צילומי הרכב וכן שרטוט גרפי המציג את מקום התאונה ומהלכה. במידה ונפתח בעקבות התאונה תיק במשטרה, יש לפרט את השתלשלות העניינים גם בתיק זה – ואם נידון העניין בבית המשפט לתעבורה, רצוי לצרף את כתב האישום ופסק הדין מתיק התעבורה, וככל שניתן צילום מתיק החקירה.
ח. חובה להגיש את כל המסמכים בשלושה עותקים למזכירות בית משפט. עותק לתובע, לשופט ולנתבע. במקרה של ריבוי נתבעים, ריבוי עותקים של כל המסמכים.
ט. תובע אשר הגיש בשנה קלנדרית לאותו בית משפט יותר מ-5 פעמים, רשאי השופט להעביר את כתב התביעה לבית משפט שלום אחר.
י. לאחר הגשת כתב תביעה, בית המשפט אחראי על המצאתו לנתבע. אך ניתן להמציא לנתבע במסירה אישית רק לאחר החלטה שיפוטית.

בעת הגשת כתב תביעה במזכירות בית המשפט, יקבע מועד לדיון. אם לא, תשלח הזמנה למועד מאוחר יותר. ההזמנה תשלח לכתובת שנרשמה בכתב התביעה או לחלופין לכתובת הדוא׳׳ל.

מותר ואף רצוי לזמן עדים, בית המשפט יכול לחזק ראיות כנגד צד אשר נמנע מלהביא עד מועיל לדיון.

הנתבע יגיש את כתב ההגנה תוך 15 יום מהמצאת כתב התביעה לידיו – שאם לא כן, זכאי התובע לקבל פסק-דין לפי כתב התביעה בלבד.

אם כתב התביעה חזר לבית המשפט מסיבה של כתובת שגויה או מסיבה אחרת, מזכירות בית המשפט תשלח בהקדם הודעה לתובע לפני מועד הדיון.

במקרה בו בית המשפט אינו מצליח להמציא את כתב התביעה לנתבע, התובע יכול לבחור מאחת האפשרויות:
א. לעדכן את כתובת הנתבע
ב. להגיש בקשה לבית המשפט לבצע המצאת כתב התביעה לנתבע ב׳מסירה אישית׳.

אם נבצר מכם מלהגיע למועד הדיון, יש להגיש בקשה לדחיית הדיון, וככל הניתן, לצרף את תגובת הצד השני. יש להתעדכן מול מזכירות בית המשפט, על החלטת השופט בעניין דחיית דיון. הגשת בקשה לדחיית דיון, אינה פותרת מלהתייצב לדיון עצמו.
אי התייצבות לדיון, משמעות הדבר, הפסד במשפט. במידה וקיימת סיבה להיעדרות מהדיון, יש להגיש בקשה לביטול פסק הדין, תוך 7 ימים ממועד המצאת פסק הדין, מלווה בתצהיר תומך בעובדות.

אם הגעת להסכם פשרה, יש להודיע, בהודעה משותפת, בהקדם האפשרי,  לבית המשפט על הסכם הפשרה. לחלופין, התובע יכול להגיש בקשה לדחיית התביעה או בקשה למחיקה. עם אישור ההפשרה על ידי השופט, אין צורך להתייצב במועד הדיון. חשוב להתעדכן מספר ימים לפני מועד הדיון המקורי, אם בית המשפט אישר הפשרה.

לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו, והמשך ההליכים יתבצעו בהוצאה לפועל. אם אין הצד החייב משלם את הסכום הנקוב בפסק-הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל עם עותק פסק-הדין חתום במקור ולבקש את ביצועו של פסק-הדי

מדובר על הליך משפטי בו התובע מגיש את תביעתו וזאת מתנהלת תחת סדרי דין שונים לעומת תביעות "רגילות".

אם הגעת להסכם פשרה, יש להודיע, בהודעה משותפת, בהקדם האפשרי,  לבית המשפט על הסכם הפשרה. לחלופין, התובע יכול להגיש בקשה לדחיית התביעה או בקשה למחיקה. עם אישור ההפשרה על ידי השופט, אין צורך להתייצב במועד הדיון. חשוב להתעדכן מספר ימים לפני מועד הדיון המקורי, אם בית המשפט אישר הפשרה.

לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו, והמשך ההליכים יתבצעו בהוצאה לפועל. אם אין הצד החייב משלם את הסכום הנקוב בפסק-הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל עם עותק פסק-הדין חתום במקור ולבקש את ביצועו של פסק-הדי

אם נבצר מכם מלהגיע למועד הדיון, יש להגיש בקשה לדחיית הדיון, וככל הניתן, לצרף את תגובת הצד השני. יש להתעדכן מול מזכירות בית המשפט, על החלטת השופט בעניין דחיית דיון. הגשת בקשה לדחיית דיון, אינה פותרת מלהתייצב לדיון עצמו.
אי התייצבות לדיון, משמעות הדבר, הפסד במשפט. במידה וקיימת סיבה להיעדרות מהדיון, יש להגיש בקשה לביטול פסק הדין, תוך 7 ימים ממועד המצאת פסק הדין, מלווה בתצהיר תומך בעובדות.

אם הגעת להסכם פשרה, יש להודיע, בהודעה משותפת, בהקדם האפשרי,  לבית המשפט על הסכם הפשרה. לחלופין, התובע יכול להגיש בקשה לדחיית התביעה או בקשה למחיקה. עם אישור ההפשרה על ידי השופט, אין צורך להתייצב במועד הדיון. חשוב להתעדכן מספר ימים לפני מועד הדיון המקורי, אם בית המשפט אישר הפשרה.

לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו, והמשך ההליכים יתבצעו בהוצאה לפועל. אם אין הצד החייב משלם את הסכום הנקוב בפסק-הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל עם עותק פסק-הדין חתום במקור ולבקש את ביצועו של פסק-הדי

אם נבצר מכם מלהגיע למועד הדיון, יש להגיש בקשה לדחיית הדיון, וככל הניתן, לצרף את תגובת הצד השני. יש להתעדכן מול מזכירות בית המשפט, על החלטת השופט בעניין דחיית דיון. הגשת בקשה לדחיית דיון, אינה פותרת מלהתייצב לדיון עצמו.
אי התייצבות לדיון, משמעות הדבר, הפסד במשפט. במידה וקיימת סיבה להיעדרות מהדיון, יש להגיש בקשה לביטול פסק הדין, תוך 7 ימים ממועד המצאת פסק הדין, מלווה בתצהיר תומך בעובדות.

אם הגעת להסכם פשרה, יש להודיע, בהודעה משותפת, בהקדם האפשרי,  לבית המשפט על הסכם הפשרה. לחלופין, התובע יכול להגיש בקשה לדחיית התביעה או בקשה למחיקה. עם אישור ההפשרה על ידי השופט, אין צורך להתייצב במועד הדיון. חשוב להתעדכן מספר ימים לפני מועד הדיון המקורי, אם בית המשפט אישר הפשרה.

לאחר מתן פסק הדין סיים בית המשפט לתביעות קטנות את מלאכתו, והמשך ההליכים יתבצעו בהוצאה לפועל. אם אין הצד החייב משלם את הסכום הנקוב בפסק-הדין, רשאי הצד הזוכה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל עם עותק פסק-הדין חתום במקור ולבקש את ביצועו של פסק-הדי

מתלבטים?

מומלץ להתעייץ עם מומחה בעל ניסיון בהגשת תביעות קטנות על מנת להגיע מוכנים ככל הניתן ליום הדיון. למידע, פרטים נוספים וסייע בכתיבת כתב התביעה, אתם מוזמנים ליצור קשר עם צוות המשפטנים של הפורטל.